|
Registrácia
INDIVA Justyna Szysz
Čo hľadáte?
Zadajte minimálne 3 znaky názvu, kódu alebo tagu a začnite vyhľadávanie

Odstúpenie od zmluvy

Informácia pre spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode v lehote 30 dní bez udania akéhokoľvek dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy ste ako spotrebiteľ obdržali tovar alebo kedy tretia osoba označená spotrebiteľom, okrem dopravcu, obdržala tovar.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku v prípade zmlúv, pri ktorých je predmetom plnenia neprefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

S cieľom využiť právo na odstúpenie od zmluvy nás Spotrebiteľ musí informovať o svojom rozhodnutí o odstúpení od tejto zmluvy cestou jednoznačného vyhlásenia. Vyhlásenie môžete odoslať napríklad prostredníctvom jednoduchého formulára:

Vrátiť tovar

Prípadne môžete poslať list tradičnou poštou alebo e-mailom na adresu info@dekoori.sk. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je prístupný v obchodných podmienkach. Môžete využiť tento vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to záväzné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, aby ste poslali informácie týkajúce sa vám prislúchajúceho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky prijaté platby, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami vybraného iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší zvyčajný spôsob dopravy, ktorý ponúkame), bezodkladne a, v každom prípade, nie pozdejšie ako 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie platieb vykonáme použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri prvotnej transakcii, ledaže výslovne požadujete iné riešenie. V každom prípade, v súvislosti s vrátením platieb neponesiete žiadne náklady. Vrátenie platby môžeme zadržať do času doručenia tovaru späť alebo do času, kedy nám bude doručený doklad o jeho odoslaní, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Ak vám bol tovar doručený, prosíme odoslať ho alebo doručiť na adresu:

Olza Logistic - Indiva
Súľov 46
013 52 Súľov-Hradná

bezodkladne a, v každom prípade, nie pozdejšie ako 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota bude dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je výsledkom používania tovaru iným spôsobom, ako to bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.